Please enable JS

USŁUGI

Specjalizujemy się w dziedzinie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zapewniając bieżącą obsługę przedsiębiorców począwszy od etapu organizowania działalności i następnie w toku funkcjonowania przedsiębiorstwa – doradzając Klientom w zakresie spraw korporacyjnych, relacji z organami administracji publicznej i z kontrahentami.

Usługi doradztwa prawnego świadczymy bazując na dogłębnej znajomości prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego – w szerokim zakresie, obejmującym m.in. prawo ochrony środowiska i prawo żywnościowe. Szczególnym obszarem prawa, pozostającym w zakresie świadczonych przez nas usług, jest prawo rolne.

Zapewniamy pomoc prawną zarówno poprzez doradztwo, jak i zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w szerokim zakresie, obejmującym większość obszarów prawa związanych z bieżącym funkcjonowaniem zarówno spółek prawa handlowego, jak i przedsiębiorców indywidualnych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z branży rolnej.


Prawo rolne

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Polsce świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej i spożywczej. Nasza wieloletnia praktyka oraz znajomość specyfiki rolnictwa pozwala przedstawiać Klientom rozwiązania optymalne dla zabezpieczenia ich interesów i osiągnięcia planowanych celów, a także pozwalające w maksymalnym stopniu skorzystać z dostępnych środków pomocowych.
Nasze usługi związane z prawem rolnym obejmują w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego,
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w sporach z ARiMR, ANR i ARR, także na etapie postępowania sądowego lub sądowoadministracyjnego,
 • doradztwo i kompleksową obsługę prawna w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych z PROW,
 • tworzenie grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw,
 • doradztwo podatkowe dla podmiotów z branży rolnej,
 • przygotowywanie umów, w tym umów handlowych, uwzględniających specyfikę branży rolno – spożywczejNieruchomości rolne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie zagadnień związanych z nieruchomościami rolnymi, w tym doradztwo przy transakcjach przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Dotychczas z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach sądowych z ANR, wynikłych na tle umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, także w sprawach z powództwa ANR o wydanie nieruchomości.

Pracownicy Kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem m.in. z obszaru zagadnień regulowanych ustawami o kształtowaniu ustroju rolnego i o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.Grupy producentów rolnych

Pracownicy Kancelarii Prawnej Żydek Pliszka Korcik posiadają bogate doświadczenie w zakresie rejestracji i obsługi grup producentów rolnych, przekładające się na dogłębną znajomość zagadnień dotyczących nie tylko procedury rejestracji grupy, ale także szerokiego spektrum problemów prawnych, z jakimi borykają się grupy producentów rolnych na kolejnych etapach funkcjonowania.

W ciągu kilku ostatnich lat mieliśmy okazję doradzać producentom rolnym specjalizującym się w produkcji m.in. ziarna zbóż, nasion roślin oleistych, ziemniaków, drobiu a także jaj, dzięki czemu dysponujemy niezbędną wiedzą dotyczącą specyfiki produkcji w tych dziedzinach, pozwalającą na zaproponowanie skutecznych rozwiązań prawnych.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dotyczącą grup producentów rolnych, w zakresie której oferujemy:

 • analizę możliwości utworzenia grupy producentów rolnych,
 • przygotowanie umowy spółki działającej jako grupa producentów rolnych i rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • obsługę procesu rejestracji grupy w rejestrze Marszałka Województwa,
 • reprezentowanie grupy w postępowaniach przed Marszałkiem Województwa, ARiMR, sądami i organami państwowymi,
 • doradztwo prawne dotyczące funkcjonowania grupy producentów, w tym doradztwo w zakresie podatków,
 • przygotowywanie wniosków o płatność do ARiMR.

Prawo administracyjne

Świadczymy pomoc prawną obejmującą prowadzenie postępowań przed wszelkimi organami administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencją Rynku Rolnego oraz zastępstwo przed sądami administracyjnymi – wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Oferujemy pomoc prawną m.in. w zakresie pozyskiwania dotacji, w tym dotacji inwestycyjnych, obsługi inwestycji budowlanych, administracyjnoprawnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej, prawa ochrony środowiska, realizowaną poprzez:

 • doradztwo,
 • sporządzanie wniosków,
 • sporządzanie pism odwoławczych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych:

 • kompleksowa obsługa procesu zawiązania i rejestracji spółki, a także późniejszego wprowadzania i rejestrowania zmian,
 • przygotowywanie umów spółek i innych aktów wewnętrznych – statutów i regulaminów,
 • obsługa transakcji sprzedaży udziałów i umarzania udziałów,
 • regulacja przepływów kapitałowych pomiędzy spółkami oraz spółkami i ich wspólnikami,
 • przekształcanie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem podziałów spółek kapitałowych
 • likwidacja spółek prawa handlowego.

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych (m.in. w postępowaniach dotyczących prawa rzeczowego, w tym postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących nieruchomości i ich rozgraniczenia, zasiedzenia
 • dochodzenie roszczeń, w tym roszczeń z tytułu ubezpieczeń majątkowych,
 • windykacja należności, także na etapie komorniczego postępowania egzekucyjnego.

Prawo pracy

 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie wzorów umów o pracę i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie negocjacji w sporach pomiędzy pracownikami a pracodawcą,
 • reprezentowanie przed sądami – zarówno pracodawców, jak i pracowników.